Hướng dẫn tuyên truyền Bưu chính viễn thông
Công trình ngầm hoá cáp viễn thông được tham gia Chương trình kích cầu

UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 của UBND TP ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của TP. Theo đó, căn cứ theo Khoản 9 Điều 1 Quyết định 38/2013/QĐ-UBND quy định công trình được tham gia Chương trình kích cầu của TP có “Các dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện hiện hữu; ngầm hoá hệ thống mạng lưới dây dẫn thông tin truyền thông trên địa bàn trung tâm thành phố”.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục đăng ký của các đơn vị chủ đầu tư, đang trình UBND TP xem xét, ban hành Kế hoạch ngầm hoá cáp viễn thông giai đoạn 2013 – 2015.  Do đó, Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND đã̉ tạo điều kiện cho các đơn vị tập trung đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai thi công các công trình ngầm hoá cáp viễn thông theo kế hoạch ngầm hoá cáp viễn thông từ nay đến năm 2015.

CÁC TIN BÀI KHÁC: