NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TPHCM

Người đứng đầu cơ quan Hành chính nhà nước: Dương Anh Đức

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 38.223.647

Email: duonganhduc@tphcm.gov.vn

 

Người phát ngôn: Lê Quốc Cường

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0903.948.667

Email: lequoccuong@tphcm.gov.vn