LIÊN KẾT WEB
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật

Các đự thảo hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Văn bản dự thảo Xem toàn văn Tải về Các góp ý
1 Quy chế Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thô
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/06/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2017
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
2 Dự thảo báo cáo tổng kết thi hành 10 năm Luật CNTT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/09/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/09/2016
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
3 Phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/04/2016
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
4 Dự thảo Chương trình đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/04/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/04/2016
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
5 QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG ĐẾN NĂM 2025 (lần 2)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/06/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/07/2015
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
6 QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TẠI TP.HCM ĐẾN NĂM 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/10/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/10/2014
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
7 Quy hoạch công nghệ thông tin thành phố đến 2020, tầm nhìn 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/09/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/09/2014
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
8 Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính viễn th
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/07/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/07/2014
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
9 Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng đô thị tại Thành phố Hồ Chí Mi
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2014
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
10 Về góp ý quy trình ISO điện tử thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại 24 Quậ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/04/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/04/2014
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
11 Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/03/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/04/2014
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
12 Quy chế một cửa điện tử
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/11/2013
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/12/2013
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
13 Chương trình Xây dựng và triển khai ATTT trong cơ quan quản lý Nhà ngước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/11/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/11/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
14 Chương trình ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đào tạo thành phố HCM
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/11/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/11/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
15 Chương trình Công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhà nước thành phố
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/10/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/10/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
16 Chương trình ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đào tạo thành phố HCM
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/10/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
17 Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/10/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
18 Chương trình Phát triển ứng dụng CNTT trên công nghệ nguồn mở
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/10/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
19 Về quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng ph
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/08/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/08/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
20 Quy chế sử dụng Chương trình phần mềm QLVB và HSCV qua mạng Tp.HCM
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/04/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/04/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
21 Chương trình Phát triển CNTT-TT giai đoạn 2011-2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/02/2012
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/03/2012
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
22 Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/11/2011
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/11/2011
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
23 Chương trình phát triển CNTT-TT giai đoạn 2011-2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/11/2011
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/11/2011
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
24 Dự thảo Mô hình Hệ thống thông tin Đất đai - Xây dựng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/10/2011
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/11/2011
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
25 Góp ý Dự thảo Chương trình Quốc gia phát triển CNTT Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/11/2010
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/11/2010
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
26 Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước TP.HCM 2011-2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/10/2010
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/10/2010
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
27 Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/02/2010
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 02/03/2010
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
28 Dự thảo thông tư bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/12/2009
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/02/2010
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý