LIÊN KẾT WEB
Kế hoạch thanh kiểm tra

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ MXH và TTĐT (27/3/2018 08:13)

Ngày 18/01/2017, Chánh Thanh tra Sở TTTT đã ký ban hành Kết luận số 07/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ MXH và TTĐT trên mạng tại Công ty CP Ô tô Xuyên Việt. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động báo chí tại Báo Giáo dục Thành phố (27/3/2018 07:45)

Ngày 30/5/2016, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 51/KL-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động báo chí tại Báo Giáo dục Thành phố. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:Kế hoạch thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018 (9/1/2018 08:45)

Ngày 08/12/2017, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 331/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018.Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016 (14/1/2016 09:31)Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016 (6/1/2016 01:58)

Ngày 14/12/2015, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 328/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Các tin khác:
Năm 2014: Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sẽ tổ chức 19 cuộc thanh tra (11/6/2014 08:58)
Ban hành Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh (11/01/2012) (16/8/2012 02:13)
Kế hoạch công tác thanh tra và công tác PCTN năm 2012 của Thanh tra sở TTTT (16/8/2012 02:11)