LIÊN KẾT WEB
hoạt động sở
Ứng dụng chữ ký điện tử trong phát hành văn bản qua mạng từ ngày 1-6-2017

 

UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở-ban-ngành, UBND các quận-huyện thực hiện đăng ký chữ ký số của đơn vị và chữ ký số cá nhân cho các đối tượng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng với Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26-5-2017; ứng dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản điện tử qua mạng bắt đầu từ ngày 1-6-2017; sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản để gửi các loại văn bản (trừ văn bản mật).
 
Theo đó, 100% văn bản sẽ được gửi qua mạng bao gồm: giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan, các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; lịch công tác cơ quan; công văn; thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; các chương trình, kế hoạch cơ quan. Văn bản được gửi qua mạng và đồng thời gửi bản giấy: Tờ trình, quyết định.
  
Sở Thông tin và Truyền thông được giao cung cấp chữ ký điện tử cho các đơn vị và cá nhân; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc ứng dụng chữ ký điện tử trong phát hành văn bản điện tử qua mạng; báo cáo tình hình sử dụng chữ ký điện tử và liên thông văn bản điện tử của các đơn vị, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cho UBND Thành phố trước ngày 15-7-2017; tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị và trình UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TPHCM.
 
 
Theo HCM Cityweb
CÁC TIN BÀI KHÁC: