The player will show in this paragraph

Bưu chính viễn thông
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung (phạm vi nội tỉnh) (3/5/2018 01:22)
Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính của chi nhánh/ văn phòng đại diện (22/6/2016 03:22)
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (phạm vi nội tỉnh) (22/6/2016 02:52)
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (phạm vi nội tỉnh) (22/6/2016 02:43)
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) (22/6/2016 02:29)
Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (phạm vị nội tỉnh/ chi nhánh/ văn phòng đại diện) (22/6/2016 02:17)
Thủ tục cấp giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) (22/6/2016 02:04)