The player will show in this paragraph

dịch vụ hành chính lĩnh vực báo chí
Thủ tục Đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ... (28/7/2017 04:03)
Thủ tục Chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở.... (28/7/2017 03:53)
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) (28/7/2017 03:30)
Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí (28/7/2017 03:17)
Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương....... (28/7/2017 03:05)
Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước... (28/7/2017 02:52)
Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin (5/10/2009 03:00)
Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế (5/10/2009 02:00)
Thủ tục cấp phép họp báo (4/10/2009 14:00)