Tin hoạt động Công nghệ thông tin
Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018

Ngày 16/04/2018 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 35/TB-STTTT về Lịch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 của Đoàn Kiểm tra, khảo sát số 2. Thành phần Đoàn kiểm tra, khảo sát số 2 gồm Sở Thông tin và Truyền thông (Trưởng đoàn); đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Nội dung kiểm tra, khảo sát của Đoàn Kiểm tra, khảo sát số 2 tập trung các nội dung sau:

- Triển khai và liên thông kết nối phần mềm quản lý văn bản tại đơn vị và các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

- Triển khai hệ thống Một cửa điện tử tại đơn vị.

- Triển khai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức.

- Công tác khảo sát, đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân.

- Sử dụng thư điện tử trong công việc.

- Triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và cải cách hành chính tại đơn vị.

Thời gian dự kiến kiểm tra bắt đầu từ: tháng 5-6/2018.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC: