Tin hoạt động báo chí xuất bản
Các nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10 năm 2015

Ngày 9 tháng 9 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1368/STTTT-BC gửi các Cơ quan báo chí TP về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trong tháng 9/2015 theo chỉ đạo của UBND TP, Bộ TTTT.  Kèm theo công văn 1482/STTTT-BC ngày 05 tháng 10 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông gửi tiếp một số văn bản chỉ đạo tuyên truyền trong tháng 10/2015 của UBND TP.

Bao gồm:

378(727-TB-VP)

3250(5065-KH-UBND)

3434(8566-VP-DTMT)

3436(5386-KH-UBND)

3496(5600-UBND-VX)

3567(5682-KH-UBND)

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền theo nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm 2015.

CÁC TIN BÀI KHÁC: